Supporting Women Leaders today.

Women today and in the past have made major progress in rising to political power. This year may very well be the year that women go down in history as a landmark year for their achievements.  Organizations made for and by women have supported, represented and increased the hopes of many women in politics. We... Continue Reading →

Advertisements

پایان دادن به خشونت و ظلم از طریق دفاع و آگاهی

خانم خرازی داستان فولان را به دلایل زیادی نشر می دهد. " بله، شما می توانید طبقه خود را تغییر دهید. بله، امروز شما می توانید در مقابل سوء استفاده، درد و بی عدالتی ایستادگی کنید... [فولان] آن روزها از چیزهای زیادی صحبت می کرد که حتی به ذهن مردم نیز خطور نمی کرد." بدین... Continue Reading →

بازی های المپیک راهکاری برای ایجاد درک گوناگونی های فرهنگی

عباسی تنها به منظوردگرگون ساختن تصویرکلیشه ای منفی که از زنان خاورمیانه ای بدست داده شده به مسابقات المپیک نرفته بود. حضور او در بازی های المپیک بیش از هرچیز، یادآورعشق و علاقه های مشترکی است که همه ما انسان ها به عنوان نوع بشرحس می کنیم. اوهم چنین براین مسئله تکیه داشت که خصومت... Continue Reading →

نوروز، جشنی برای گرامیداشت سال نو و پیشرفت های تازه زنان درسراسر جهان

بسیاری از مردم غرب که درآستانه سال نوی ۲۰۱۸  قصد و نیت هایی برای تغییراتی در زندگی شخصی یا اجتماعی خود داشته اند، این قصد و نیت ها را پشت سر گذاشته و حتی فراموش کرده اند. چراکه بیشتر ما سال نو را از روی تقویم و در روز اول ژانویه جشن می گیریم. اما... Continue Reading →

پناهجویان بخاطر بدرفتاری ها و محرومیت از حقوق انسانی به فضای امن اروپا می گریزند

بسیاری از ما ازآزادی های بی شماری برخورداریم که بطور روزانه از آن ها بهره مند می شویم. آزادی هایی که دستیابی به آن ها برای زنانی که درکشورهای جنگ زده زندگی می کنند غیرممکن است. بسیارمشکل می توان تصورکرد که این زنان و کودکان برای گذشتن از دریای مدیترانه با چه مشکلات و دشواری... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑